Biuro z projektem

Warunki Przyjmowania Zamówień

PROSIMY O POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA W CIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH DO REALIZACJI. W PRZYPADKU BRAKU POTWIERDZENIA W PODANYM TERMINIE OZNACZA PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI NA W/W WARUNKACH.

 1. Magazyn czynny w godzinach od 7.00 do 15.00.
 2. Każda dostawa wyłącznie z dokumentem WZ wraz z cenami jednostkowymi netto oraz fakturą VAT.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia towaru bez wcześniejszego uzgodnienia ceny oraz terminu dostawy.
 4. Wymagamy podania naszego numeru zamówienia na fakturze VAT sprzedaży. Nie zastosowanie się do w/w wymogu spwoduje zwrot faktury.
 5. Bez zgody „ARTECH” wyrażonej pod rygorem nieważnośći w formie pisemnej, wierzytelności wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą być przeniesione na rzecz osoby trzeciej. Dotyczy to również ewentualnych odsetek za zwłokę których naliczanie będzie przedmiotem odrębnych negocjacji
 6. Firma „ARTECH” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zapłaty za dostarczone towary i usługi, jeżeli wraz z dostawą nie zostana załączone wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, DTR, oraz jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana zgodnie z zamówieniem.
 7. Zamówiony towar powinien być oznakowany w sposób umozliwiający jego pełną identyfikację.
 8. Towar musi posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do pracy pod ziemią w warunkach zagrożenia wybuchem.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do cofnięcia zamówienia w terminie do 7 dni od daty jego złożenia, na wypadek gdyby klient cofnął zamówienie w stosunku do zamawiającego.
 10. Dostawca zapewnia wysoką jakość przedmiotu dostawy oraz zapewnia, że przedmiot dostawy jest wolny od wad i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
 11. Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień zwłoki w jego wykonaniu, lub zwłoki w usunięciu wad występujących przy wydaniu towaru albo w okresie gwarancji i rękojmi. ARTECH jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
 12. Nie jest możliwa jednostronna zmiana treści tego Zamówienia przez Dostawcę. Zamówienie to może być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń na mocy art.68(1) p. 2 k.c.